System prawa krajowego to ogół norm prawnych uporządkowanych według określonych kryteriów, tworzących zupełny i niesprzeczny system normatywny (gr. systēma - rzecz złożona).

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sprzedającym jest: Janusz Wysocki wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr GOS 3373/2001, Jolanta Wysocka wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr GOS 3372/2001, działających pod firmą „JOLKA” spółka cywilna,  NIP 763-18-87-890, siedziba firmy: 64-980 Trzcianka ul. Jaworowa 16, zwanej dalej Usługodawcą.

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy związane z zakupem, wykonaniem umowy zakupu, prawa na korzystanie z: cyfrowych wersji obiektów tekstowych z zakresu prawa budowlanego, podatkowego, zamówień publicznych, w formacie pliku PDF, sprzedawanej za pośrednictwem serwisu, bez nośnika fizycznego.
 2. Cyfrowe wersje obiektów tekstowych są udostępniane do pobrania za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę pod adresem www.budownictwo-prawo.pl
 3. Materiały dostępne w niniejszym serwisie mają charakter informacyjny. Teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Pomimo naszych starań informacje zawarte na niniejszej stronie mogą być niewyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne.
 4. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

§ 2 Wymagania techniczne.

 1. Odczytanie cyfrowych wersji obiektów tekstowych możliwe jest po pobraniu go z serwisu i zapisaniu na urządzeniu, zarówno na komputerze, urządzeniu przenośnym, jak i telefonie komórkowym posiadającym oprogramowanie i spełniającym minimalne wymagania techniczne: włączona obsługa JavaScript.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z cyfrowych wersji obiektów tekstowych było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń.

§ 3 Procedura zakupu cyfrowej wersji obiektów tekstowych.
Złożenie zamówienia.

 1. Usługobiorca składa zamówienie na zakup cyfrowych wersji obiektów tekstowych drogą elektroniczną –wypełniając stosowny formularz zamówienia.
 2. Usługobiorca po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia na zakup cyfrowej wersji obiektów tekstowych.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Usługobiorcy.
 4. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera, m.in.: dane adresowe Usługodawcy i Usługobiorcy, cenę (obejmującą należne podatki), informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji.
 5. Ceny za zakup cyfrowej wersji obiektów tekstowych przez Usługobiorcę są podane na stronie, na której składane jest zamówienie. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
  Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

§ 4 Termin i forma płatności. Sposób dostawy.

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy formę płatności elektronicznej oraz płatność kartą płatniczą świadczonej przez PayU w ramach systemu polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty dokonywanej z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez PayU.
 2. Po dokonaniu płatności Usługobiorca otrzyma na adres email potwierdzenie możliwości uruchomienia dostępu do cyfrowej wersji obiektów tekstowych.
 3. Zawarcie umowy: do zawarcia pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą  umowy zakupu cyfrowej wersji obiektów tekstowych dochodzi z chwilą otrzymania przez Usługodawcę płatności za złożone zamówienie.
 4. Anulowanie zamówienia. Zamówienie nie opłacone w terminie przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu, jeżeli nie zostanie opłacone w ciągu 48 godzin.
 5. Faktury VAT. Faktura będzie doręczona drogą elektroniczną na email Usługobiorcy wskazany w chwili składania zamówienia.

§ 5 Prawa na korzystanie.

 1. Sprzedaż Usługobiorcy przez Usługodawcę cyfrowych wydań opracowań tekstowych
  nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia cyfrowej wersji obiektów tekstowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie, odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania
   cyfrowych wydań opracowań tekstowych jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  2. przystosowywania lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w cyfrowej wersji obiektów tekstowych podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem cyfrowej wersji obiektów tekstowych,
  3. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w internecie cyfrowej wersji obiektów tekstowych (w całości lub w części),
  4. drukowania w całości lub w części cyfrowej wersji obiektów tekstowych, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z wyżej opisanymi warunkami.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających prawa autorskie Usługodawcy do cyfrowych wydań opracowań tekstowych, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z cyfrowej wersji obiektów tekstowych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do opatrzenia cyfrowej wersji obiektów tekstowych, systemem zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem.
 5. W przypadku wykrycia przez Usługodawcę nieuprawnionego rozpowszechniania cyfrowej wersji obiektów tekstowych, (np. za pośrednictwem sieci internet) lub innego korzystania z cyfrowej wersji obiektów tekstowych, sprzecznego z warunkami niniejszego regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia wobec Usługobiorcy stosownych kroków prawnych.

§ 6 Reklamacje.

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem umowy przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres: wysocki@budownictwo-prawo.pl z dopiskiem „reklamacja dotyczy: cyfrowej wersji obiektów tekstowych”.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi udostępnienia cyfrowej wersji obiektów tekstowych, przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania cyfrowych wydań opracowań tekstowych, wynikające z:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę warunków niniejszego regulaminu,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Usługobiorcy (dane firmy lub imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości
  e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania cyfrowej wersji obiektów tekstowych, Usługodawca udostępni Usługobiorcy nową wersję obiektów tekstowych - do pobrania.
 8. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Usługobiorcy, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa

§ 7 Postanowienia końcowe.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z zakupem, wykonaniem umowy zakupu, prawa na korzystanie, między Usługodawcą a Usługobiorcą, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 20 maj 2015 r.